Hoofdstuk 9
HEALING THE PLANET
Anzufangen bei Dirselbst

 

Inhoud

1. VOORWOORD

2. INTRODUCTIE

3. MIJN JEUGD
Het begin
De school
Arts voor natuurgenees-

kunde

4. AAN GENE ZIJDE
De Grote Ervaringen/Tien jaar
ononderbroken gelukzaligheid
Profetie
Een droom
GraalsVisioen
De Drieëenheid
Appendix
Mijn innerlijke vrouw
Vrijend vrij...Tantra
De Meester
OPENBARING VAN
DE GROTE MOEDER
HET ABSOLUTE NIETS
HET GROTE LICHT
HET GROTE STERVEN/
DE ONDERWERELD
Commentaar
Voortzetting
De Ultieme Sutra
Voortzetting
Amsterdam, augustus 1980
Dansen
Kundalini
Stille kracht
Volgende
Niets Is/De Cyclus voltooid

5. DE ULTIEME SOETRA

6. DONKERE NACHT VAN
DE ZIEL

Persoonlijke integratie: Vijftien jaar vallen en opstaan
Verlatenheid
Zelfbetrokkenheid
Afgunst/Jaloerse monologen
De Tegenstrever
Loutering
Identiteit
Kennemerduinen 1990
Japan en HongKong
MeiMei
Ontsnapt uit de hel van
de toekomst
Brazilië
Laatste beproeving

7. DE HEILIGE VALLEI
("Dalrede")
De Afdaling
De Diepte
De Terugkeer

8. MIJN LEVENSMYTHE
Terugkijkend
Mededogen
Vernieuwing
Schoonheid

9. HEALING THE PLANET
Te Beginnen bij jezelf
Weeklacht
De Universele Weg
Soeverein Leven
De 7 Stappen

10. DE GROTE MOEDER
(Her)ontdekking
Teresa van Avila
Een Wonder/PilgrimCare
Erkentelijkheid

11. KEER OMME
Grote Moeder Hymne

12. EPILOOG
Ter beschikking staan
"Evaluatie"

Het Groene Gras

OVER DIT BOEK

 

Weeklacht
Het verloren paradijs
(Naar het Hooglied)

Waar is het Paradijs gebleven, O mensen van de wereld? Waarheen is je meest innerlijke Schat  gegaan, zodat wij Het samen met jou kunnen zoeken?

Je Goddelijke Zelf heeft zich op de achtergrond teruggetrokken, onherkenbaar, waardoor de tuinen met de kruiden en de lelies in een woesternij zijn veranderd.

Ik ben mijZelf en mijn Zelf is van mij; ik ken het uit herinnering lang geleden.

Je bent mooi als een Godin, mijn liefde, verlokkend als een Vallei, afschrikwekkend als een leger met vaandels.

Wendt je Diepte van mij af, want het brengt mij in verwarring. Te lang verkeerde ik in de grauwe voorsteden van onze mega-cities.

Je derde oog is als een blinkend meer, maar helaas, het staat mij niet meer ten dienste. Het is uitgedoofd voordat ik mijn ellendig leven begon.

In wanhoop zoek ik jou achter je sluier.

Er waren vele koninginnen en concubinen, en jonkvrouwen, teveel om op te noemen. Zij bewaakten de bronnen, hun overvloed delend met een ieder, zonder uitzondering.

O, ik weet al te goed, dat ik mij het land toeeigende alsof het mij behoorde. Ik vergat je. Spoedig droogden de beken op, de aarde werd onvruchtbaar, de lucht leeg en de mensen "werden op zichzelf teruggeworpen".

Mijn duif, mijn Volmaakte, was de lieveling van de Moeder, degene die haar zonder gebrek baarde. De jonkvrouwen zagen haar en zagen dat ze gelukkig was; de koninginnen en de concubinen dito, zij prezen haar.

"Wie is dit die tevoorschijn komt als de dageraad, blank als de maan, licht als de zon, verschrikkelijk als een leger met vaandels?"

Ik ging terug in herinnering, en ik zag de notengaard, de bloesems in de vallei, de ontluikende wijnranken, de granaatappels in bloei, terwijl ik treurde om het verlies.

Het ego heeft alles verziekt.

Voordat ik geboren was, was alles Perfect. Wat is er met mij en de wereld gebeurd? Zullen we ooit weer lachen, dansen en vieren?

Keer terug, keer terug, O Paradijs, keer terug, keer terug, zodat we opnieuw deel van je schoonheid zullen zijn.

En de mens, zwervend door de woesternij, kwam met een schok tot ZichZelf. Wat heb ik aangericht? Mijn geest beneveld, mijn hart koud als ijs en mijn lichaam in de ban van begeerten.

Ik moet bezeten zijn geweest. Terwijl alles zo normaal leek. Wij deden onze plicht, brachten onze kinderen naar school, bezochten culturele evenementen en ondersteunden Greenpeace.

Als ik in de spiegel kijk, word ik bang van mijn eigen ogen.

O, Moeder, toen U mij baarde, was U zo blij met Uw spruit. Wat een heerlijke toekomst had U niet in gedachten voor mij.

Was het een "wet" dat ik eerst mijn "ik" moest opbouwen, ten koste van alles en iedereen? Eerlijk gezegd: ik weet het niet.

Wat ik wel weet, is dat de prijs hoog is, te hoog. Ik sta nu met de rug tegen de muur. Al mijn opties heb ik verspeeld. Wie redt mij uit mijn benauwenis?

Ik was gedwongen mij te Herinneren. Door de flarden van de al-tegenwoordige mist, verschenen momenten van helderheid. Tranen welden op in mijn ogen. Ben ik dus nog niet verloren?

Moeder heeft mij niet vergeten. Wat een wonder dat Zij nog steeds om mij geeft. Haar Liefde is onuitputtelijk.

Als ik om mij heenkijk, merk ik dat ik niet alleen ben. Overal keert de vonk in de ogen der mensen terug. De harten openen zich, men herkent zich weer in elkaar.

Ik besef opeens de ontzaglijke taak die voor mij ligt. Terug naar de Bron, dat is de eerste stap. Al die oneigenlijke schillen afwerpen. Tot je naakt voor de Waarheid staat.

Net als Inanna, HET grote voorbeeld van de hele mensheid. Wat een ongelooflijke moed om af te dalen*. Liefde was Haar grote drijfveer. O, Moeder, dat ik evenzeer van Liefde vervuld mag zijn.

* In de Onderwereld.

Ik beloof mijZelf om nooit meer terug te vallen. Als je eenmaal weet - geweten - is er geen weg terug. Het zou echter een Weg van vallen en opstaan worden.

Degene die de aarde heeft verpest, moet haar ook weer helen.

Niet te vroeg juichen dus. Voorbarigheid is uit den boze. De Eenheid is er van alle eeuwigheid, absoluut, zij vereist echter integratie van al wat buitengesloten, onderdrukt en ontkend is.

Wat je afwijst, dat overheerst je.

De Moeder, vanuit Haar grenzeloze compassie, leid je in het alsnog omarmen van al je innerlijke stiefkinderen.

Ook geef ik mij ego aan Haar terug, ja, leg ik mijn hele leven in Haar Schoot.

En kijk, door dit te doen, richt het gras zich op, ontluiken de bloemen, gaan de bijen weer rond, is de lucht zo fris als ozon en herwinnen de bomen hun kracht.

Haar Lichtlichaam doorstraalt het hele leven. Ik weet mij erin opgenomen. In diepe dankbaarheid aanvaard ik Haar geschenk.

O, ik had nooit gedacht, dat er nog een "herkansing" mogelijk was geweest. Zonder terughoudendheid prijs en loof ik de Moeder. Gij, die de eeuwige Bron van alle leven zijt.  

Dat wij samen aan Een Nieuwe Hemel, Een Nieuwe Aarde en Een Nieuwe Gemeenschap mogen werken.

Amargi!

* Uitroep uit Soemerië, 3000 BCE. Het betekent "Vrijheid door de Moeder"        

De Universele Weg
Omarmt alle tradities

De Universele Weg* omvat de verschillende fasen van de spirituele Weg, zoals deze mij in de loop van de tijd werden geschonken. Het is het leven-zelf. Elementen van alle spirituele tradities kunnen er in herkend worden. Als archetype dient het de innerlijke ontwikkeling van een ieder die ervoor openstaat. Het heeft veel verwantschap met de Graallegende, welke laatste tegen de context van de huidige wereldcrisis alleen maar aan actualiteit gewonnen heeft. De ware Weg vertoont een spiraalbeweging. Je doorloopt steeds opnieuw dezelfde fasen, in ons geval: ontwaken, persoonlijke integratie, geworteld-zijn in hemel en aarde, doorbraak van het Licht, reiniging/loutering, toevlucht tot het Uiteindelijke en mededogen/ dienstbaarheid, waarbij elke fase geconfronteerd wordt door nieuwe uitdagingen. Bij elke nieuwe opening (van de Geest) komen er nieuwe inhouden naar boven die een nieuwe bewustzijnscyclus - meestal op een "hoger" niveau - initieren. Je krijgt steeds kracht naar kruis en vice versa.

* De innerlijke Weg, zoals deze door Han Marie geleerd wordt.

Het Leven is de Weg

Het begint vaak met de pijn van vervreemding en het verlangen naar heelwording dat daar op volgt. Dit leidt tot het "ontwaken", hetgeen gelijkstaat met het opgeven van de onbewuste identificatie van de Geest met zijn zelfbeeld (ego). Je ontdekt wie je werkelijk bent: het bewuste waarnemen. Door de innerlijke afstand ten opzichte van alles wat er in je omgaat - gedachten, voorstellingen, emoties, verlangens - komen er in de nieuwgeschapen ruimte inhouden naar boven die voordien onderdrukt waren. Vandaar de volgende fase van "persoonlijke integratie", waarin deze inhouden alsnog worden omarmd. Door de stapsgewijze verruiming van je bewustzijn komt op een gegeven moment ook je omgeving binnen je bewustzijnsruimte te liggen. Je hebt dan de boom lief als jezelf....Dit valt samen met de volgende stap van het "geworteld-zijn in Hemel en Aarde". Pas nu is er een stevige basis gelegd, op grond waarvan er een "doorbraak van het Licht" kan plaatsvinden.

De Universele Weg: bewustwording, inzicht, verbondenheid, verdieping, heelwording, mededogen....

Het is de fase van intensieve meditatie. Echter, ook dan "ben je er nog niet". Door het open-zijn kan hardnekkige onverwerkte inhoud - pijn, angst, woede - energie naar zich toetrekken en zich opblazen: een donkere wolk aan de heldere hemel. Dit wordt de tegenstrever genoemd. Deze kan zo sterk worden, dat deze je op een gegeven moment gaat overheersen. Het maakt de volgende fase - die van reiniging/loutering - een must. Gaat alles goed, dan kom je vroeger of later aan een grens, waar "het ik is verdwenen". Je kunt "zelf" niets meer doen om het proces te vervolgen. Het is de fase van "overgave aan het Uiteindelijke". Devotie neemt de plaats van actief streven in. De bekroning van de Weg is de ervaring, dat door Niets te zijn je alles bent (omarmt), dat alles bovendien zo transparant is, dat "de bergen weer de bergen zijn". Het enige dat "de moeite waard is om voor te leven" is inclusiviteit cq mededogen ten opzichte van alle "levende en "niet-levende wezens".      

Soeverein Leven
De Kracht van jeZelf-zijn in Verbondenheid

Er voltrekt zich een stille revolutie. Het doel is de volledige contrôle over mens en samenleving cq de poging om tegen elke prijs het huidige zelfdestructieve systeem te continueren. Het zal niet meer lang duren en de mens leeft in angst en beven voor een al-aanwezige en tegelijkertjd ongrijpbare Big Brother. Dan denk ik nog niet eens aan de klimaatcatastrofe etc., etc. Plotseling besef je hoe kwetsbaar je bent. De grote vraag: is er een antwoord mogelijk? Zo ja, waar moet deze vandaan komen?

Beste mensen. Ik ben er zelf net achter. Ik zal dus de laatste zijn, die jullie kwalijk neemt, dat de situatie nog niet helemaal tot je doorgedrongen is. Hopelijk schrik je er nu van. Vooral spirituele mensen zouden het moeten beseffen. Gaat spiritualiteit niet om bewustwording, verbondenheid en een betere wereld? Uitsluitend bezig zijn met je eigen spirituele heil blijkt hopeloos tekort te schieten. Als je leven je lief is, moet je je dus wel aangesproken voelen.

Het heeft lang geduurd, maar dit is het moment dat wij voelen "geen keus meer te hebben". Als je je NU niet engageert, wanneer dan wel? Ons commitment hebben wij geformuleerd in drie grote doelstellingen: 1) Verdieping cq intensivering van de individuele spirituele Weg 2) Het leven als één samenhangend geheel cq "binnen is buiten" cq "boven is beneden" cq "alles heeft met alles te maken", niets uitgezonderd 3) De noodzaak van verbondenheid cq solidariteit tussen alle mensen.

Wij hebben dit uitgewerkt in 7 Stappen. Deze 7 Stappen zijn de basis van "Healing the Planet, te beginnen bij jezelf", zoals we dat in de folder* hebben aangekondigd. In de teaching en aanvullende activiteiten sporen wij iedereen aan deze 7 Stappen in de praktijk te brengen. Heb je in het begin wellicht het gevoel, dat je tegen de maatschappelijke "stroom" op moet roeien, na enige tijd zul je merken, dat je kracht, inspiratie en steun ontvangt van steeds meer gelijkgestemde mensen.

* Zie voorafgaande pagina.

Het resultaat is een doorbraak op alle niveau's van de samenleving:
Een Nieuwe Spiritualiteit, Een Nieuwe Psychologie, Een Nieuwe
Gezondheidszorg, Een Nieuwe Cultuur, Een Nieuwe Samenleving,
Een Nieuwe Economie en Een Nieuwe Aarde

De 7 Stappen
Ik verbind mij met het volgende:

1) Ik zie de noodzaak in mijn spirituele leven te verdiepen cq te intensiveren. Inderdaad, alles hangt ervan af of je direct contact hebt met de Oergrond van het bestaan, de Bron van inzicht, liefde en kracht. Daarom moet ik dat in het dagelijks leven prioriteit geven. Ik ben blij met de suggestie om mijzelf te verplichten tot 3 perioden van stilte, aandacht, gebed, contemplatie en/of meditatie per dag: 's morgens na het opstaan, 's middags in de lunchpauze en 's avonds voor het naar bed gaan. Uiteraard doe ik dit inhoudelijk geheel naar eigen inzicht en prioriteiten.

Ondersteuning: het verzameld werk van Han Marie, zoals gepubliceerd in het internet, spiritueel advies & begeleiding, huisbijeenkomsten, regelmatige teaching, retreats "De Universele Weg", de gezamenlijke "celebration" op zondag.....

2) Gekoppeld aan het spirituele leven is er de noodzaak te werken aan persoonlijke integratie: spiritueel, psychologische en lichamelijk. Het vruchtbaar-zijn in de wereld staat en valt met innerlijke balans. Meditatie en therapie horen bij elkaar. Daartoe ben ik graag bereid om enkele methoden uit te proberen, die mij daarbij kunnen helpen, zoals het voelend lichaamsgewaarzijn, de emotionele zelf-integratie, de Grote Moeder healing en het persoonlijk gezondheidsplan, naast alle andere therapieën, waarvan ik het gevoel cq de ervaring heb, dat die bij mij passen.     

Ondersteuning: psychotherapie (initiatisch/transpersoonlijk), huisbijeenkomsten, regelmatige teaching, groepsconsult......

3) Gezond te gaan leven (als je dat al niet deed) neemt uiteraard een belangrijke plaats in. Nemen allerhand ziekten en stoornissen niet hals over kop toe? (o.a. beroerten, hartstilstand, hersentumoren, Alzheimer, chronische ziekten bij kinderen). De stroomsysteemtherapie met zijn 200 zelfhulpmethoden is een geweldige steun in de rug. Ook de zelfhulpcursussen Chinese guasha zijn bijzonder welkom gebleken. Bovendien hebben velen van ons zelf al dingen gedaan op dit gebied, dus kunnen we intensief uitwisselen: kinderopvang, kookervaringen, yoga-klas etc. Ons doel is Een Nieuwe Gezondheidszorg, niet alleen in het klein, maar ook in het groot.

Ondersteuning: stroomsysteemtherapie vlg Han M.Stiekema, arts, cursussen Chinese guashatherapie, groepsconsult, persoonlijk gezondheidsplan, ontwerp voor Een Nieuwe Gezondheidszorg....

4) Ik kan ook helemaal met jullie meegaan, als je zegt, dat het in de huidige wereldcrisis om de algehele transformatie van mens en samenleving gaat. De waarden en normen van de hele cultuur staan immers op de helling. Aan ons om alternatieven te ontwikkelen. De (spirituele) opvoeding van onze kinderen speelt een cruciale rol. Zij schreeuwen om identiteit, perspectief en levenskansen. Daarbij staan wij open voor alle tradities van alle culturen en alle tijden. Wat wij nodig hebben is een wereldbeeld, gebaseerd op "vrouwelijke" waarden, zoals verbondenheid, tolerantie, gemeenschap, liefde, heelheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Een bijzondere plaats neemt de Graallegende in, omdat deze HET archetype van persoonlijke en collectieve vernieuwing vertegenwoordigt.

Ondersteuning: het verzameld werk van Han Marie, zoals gepubliceerd in het internet, de Graallegende, initieren van"Groene Mannen" en "Wijze Vrouwen" groepen, bestudering van cultuurcritici van alle tijden......  

5) Ons overleven hangt daarvan af, of wij erin slagen een nieuwe gemeenschap op te bouwen. Dat dit een zeer serieuze zaak is, moge blijken uit het feit, dat de "tegenkrachten" er actief en doelbewust aan werken om de gemeenschap (verder) te ontwrichten, dit om mensen in de armen van het consumentisme te drijven. We moeten dus opboksen tegen krachten als verleiding, indoctrinatie, reclame, verslaving, contrôle, dwang en manipulatie. Het tegenwicht kan alleen komen van een vitaal- levende, hechte en demokratisch-georganiseerde gemeenschap. Wij kunnen daarmee een begin maken!

Ondersteuning: het verzameld werk van Han Marie, zoals gepubliceerd in het internet, gemeenschapsdemokratie vlg J.Althusius, sociokratie vlg K. Boeke, ideeën van o.a. A.Einstein, M.Buber, E.Fromm en vele anderen... 

6) Het is duidelijk, dat de aarde een verdere (ongebreidelde) economische groei niet meer aankan. We moeten dus gezamenlijk werken aan een "economie van het genoeg". Inzien dat "geluk" boven "bezit" gaat, is dooslaggevend. Vele initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Steun moet worden gegeven aan lokale, kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijven, die dienstbaar zijn aan de gemeenschap. We moeten onze spaarrekeningen overbrengen naar een "koshere" bank. Ideeën als deeltijdwerk, basisinkomen, subsidiariteit en vrijwilligerswerk voor de gemeenschap mogen niet zondermeer als "utopistisch" worden afgedaan. Solidariteit met de hongerende en uitgebuite Derde Wereld is uiteraard een vanzelfsprekendheid.

Ondersteuning: alle steun, subsidies vanuit de maatschappij, ideeën van de "economie van het genoeg" (prof.Goudszwaard/H.de Lange) en Strohalm hebben nog niets aan actualiteit ingeboet.

7) Het is ons diepste verlangen om de heelheid van het leven naar mogelijkheid te herstellen. Bovenstaande stappen leiden dan ook "automatisch" naar "Een Nieuwe Aarde". We kunnen nooit genoeg doen om ons ecologisch bewustzijn verder te ontwikkelen. Inderdaad: alles hangt met alles samen, niets uitgezonderd. Het kan dus niet zo zijn (zoals vaak voorkomt...) dat bijvoorbeeld alles gedaan wordt om gezond te eten, terwijl er een DECT-telefoon, een uiterst schadelijk ding, op ons nachtkastje blijft staan. Electro-smog - naast gifbelasting in huis, industrie en landbouw - is een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. We moeten eisen, dat de onschadelijkheid van producten en toepassingen onweerlegbaar is aangetoond, voordat zij op ons worden losgelaten.     

Ondersteuning: alle steun, subsidies vanuit de maatschappij, uit de oude doos: Earth Care, een klimaatcrisisgroep beginnen, burgeractie tegen electro-smog etc., etc......

"Ontwaakt!, herstructureer je leven en dien de ander"
GraalsVisioen

Bron van Inspiratie:
De Universele Weg

"Healing the Planet" gaat ons allemaal aan. Begin daarom een plaatselijke groep
en/of nodig de Groene Man uit om in jouw stad of dorp een talk te houden.


Das Verlorene Paradies (Nach dem Hochlied)

Wo ist das Paradies geblieben, oh Menschen dieser Welt? Wohin ist Dein größter innerlicher Schatz gegangen, sodaß wir Ihn zusammen mit Dir suchen können?

Dein Göttliches Selbst hat sich in den Hintergrund zurückgezogen, unerkennbar. Dadurch sind die Gärten mit den Kräutern und den Lilien in eine Wüstenei verändert.

Ich bin michSelbst und meinSelbst ist von mir; ich kenne es als Erinnerung aus lang vergangenen Zeiten

Du bist so schön wie eine Göttin, meine Liebe, verlockend wie ein Tal, abschreckend wie ein Heer mit Fahnen.

Wende Deine Tiefe von mir ab, denn es bringt mich in Verwirrung. Zu lange befand ich mich in den grauen Vororten unserer Mega-Städte.

Dein drittes Auge ist wie ein blinkender See, doch leider steht es mir nicht mehr zu Diensten. Es ist erlöscht, bevor ich mein elendes Leben begann.

In Verzweiflung suche ich Dich hinter Deinem Schleier.

Es gab viele Königinnen, Konkubinen und Edelfrauen, zuviele um aufzuzählen. Sie überwachten die Brunnen, ihren Überfluß teilend mit allen, ohne Ausnahme.

Oh, ich weiß nur zu gut, daß ich mir das Land zueignete, als wär es das Meine. Ich hatte Dich vergessen. Schon bald vertrockneten die Bäche, die Erde wurde unfruchtbar, die Luft leer und die Menschen "wurden auf sichselber zurückgeworfen".

Meine Taube, meine Vollkommene, war der Liebling von der Mutter, Diejenige die sie makellos gebärte. Die Edelfrauen schauten nach ihr und sahen daß sie glücklich war, auch die Königinnen und Konkubinen priesen sie.

"Wer ist sie, die zum Vorschein kommt als Morgendämmerung, blank wie der Mond, hell wie die Sonne, abschreckend wie ein Heer mit Fahnen"?

Ich ging zurück in die Erinnerung, und ich sah den Garten voller Nußbäume, die Blüten im Tal, die sich erschließenden Weinranken, die blühenden Granatäpfel, während ich trauerte um den Verlust.

Das Ego hat alles verpestet.

Bevor ich geboren wurde, war alles Perfekt. Was ist nur mit mir und der Welt passiert? Werden wir je wieder lachen, tanzen und feiern?

Komm zurück, komm zurück, oh Paradies, komm zurück, komm zurück, sodaß wir aufs Neue Teil Deiner Schönheit sein werden.

Und der Mensch, umherstreifend durch die Wüste, kam mit einem Schock zu Sich. Was habe ich nur angerichtet? Mein Geist benebelt, mein Herz kalt wie Eis und mein Körper im Banne der Begierde.

Ich muß besessen gewesen sein. Obwohl alles so normal erschien. Wir taten unsere Pflicht, brachten unsere Kinder in die Schule, besuchten kulturelle Veranstaltungen und unterstützten Greenpeace.

Wenn ich in den Spiegel schaue, wird mir bange vor meinen eigenen Augen.

Oh, Mutter, wie Sie mich gebärte, waren Sie so erfreut mit Ihrem Sproß. Was für eine feine Zukunft hatten Sie für mich in Gedanken.

War es ein ‘Gesetz’, daß ich erst mein ‘ich’ aufbauen mußte, auf Kosten von alles und allen? Ehrlich gesagt: ich weiß es nicht.

Was ich wohl weiß, ist, daß der Preis hoch ist, zu hoch. Ich steh mit dem Rücken gegen die Wand. All meine Optionen habe ich verspielt. Wer rettet mich aus meiner Beklemmung?

Ich war gezwungen, mich zu Erinnern. Durch die Schwaden des allgegenwärtigen Nebels, erscheinen Momente von Klarheit. Tränen quellen in meinen Augen. Bin ich noch nicht verloren?

Mutter hat mich nicht vergessen. Was für ein Wunder, daß Sie mich immer noch lieb hat. Ihre Liebe ist unerschöpflich.

Wenn ich um mich herum schau, sehe ich, daß ich nicht allein bin. Überall kehrt der Funke in den Augen der Menschen zurück. Die Herzen öffnen sich, man erkennt sich wieder in einander.

Mir wird auf einmal bewußt, was für eine außerordentliche Aufgabe vor mir liegt. Zurück zur Quelle, das ist der erste Schritt. Alle uneigentlichen Schalen ablegen. Bis Du nackt vor der Wahrheit stehst.

Genau wie Inanna, DAS große Vorbild der ganzen Menschheit. So ein ungeheurer Mut, um abzusteigen*. Liebe war Ihre großer Triebkraft. Oh, Mutter, daß ich ebenso erfüllt von Liebe sein mag.

*In die Unterwelt

Ich verspreche mirSelbst, nie wieder zurückzufallen. Wenn Du einmal weißt – Gewissen – gibt es kein Weg zurück. Es ist jedoch ein Weg mit Steinen geworden.

Derjenige, der die Erde verpestet hat, muß sie auch wieder heilen.

Nicht zu früh jauchzen also. Voreiligkeit bringt Übel. Die Einheit ist von aller Ewigkeit da, absolut, sie bedarf jedoch Integration von allem, was ausgeschlossen, unterdrückt und verleugnet ist.

Was Du abweist, wird Dich beherrschen.

Die Mutter, aus Ihrer grenzenlosen Barmherzigkeit, leitet Dich in dem nachträglich umarmen all Deiner innerlichen Stiefkinder.

Auch gebe ich mein Ego an Sie zurück, ja, ich lege mein ganzes Leben in Ihren Schoß.

Und sieh, das Gras richtet sich auf, die Blumen fangen an zu blühen, die Bienen sind wieder unterwegs, die Luft ist so frisch wie Ozon und die Bäume gewinnen ihre Kraft zurück.

Ihr Lichtkörper durchleuchtet das ganze Leben. Ich weiß mich darin aufgenommen. In tiefer Dankbarkeit nehme ich Ihr Geschenk an.

Oh, ich hatte nie gedacht, daß es noch ‘Neue Chancen’ für mich geben würde. Ohne Zurückhaltung preise und lobe ich die Mutter. Sie, der ewige Brunnen allen Lebens.

Auf daß wir zusammen an Einem Neuen Himmel, Einer Neuen Erde und Einer Neuen Gemeinschaft arbeiten mögen.

Amargi!

*Ausruf aus Sumerien, 3000 BCE. Es bedeutet: "Freiheit durch die Mutter".

Der Universelle Weg

Umarmt alle Traditionen

Der Universelle Weg* umfaßt die verschiedenen Phasen des spirituellen Weges, wie sie mir im Laufe der Zeit beschert worden sind. Er ist das Leben selber. Dabei können Elemente von allen spirituellen Traditionen erkannt werden. Als Archetypus dient es der inneren Entwicklung von eines jedem der dafür offen steht. Es hat viel gemeinsam mit der Grallegende, welche letzte gegen den Kontext der heutigen Weltkrise nur an Aktualität gewinnt. Der wahre Weg zeigt eine Spiralbewegung. Man durchläuft ständig dieselben Phasen, in unserem Fall: Erwachen, persönliche Integration, verwurzelt-sein in Himmel und Erde, Durchbruch des Lichts, Reinigung/Läuterung, Zuflucht in das Letztendliche und Mitgefühl/Dienstbarkeit, wobei jede Phase konfrontiert wird von neuen Herausforderungen. Bei jeder neuen Öffnung (des Geistes) kommen neue Inhalte hoch, die einen neuen Bewußtseinszyklus - meistens auf eine "höhere" Ebene - initiieren. Du bekommst immer Kraft nach Kreuz und umgekehrt.

* Der innere Weg, wie er von Han Marie gelehrt wird. Sie: www.the-great-learning.com

Das Leben ist der Weg

Es fängt oft an mit dem Schmerz der Entfremdung und das Verlangen nach Ganzwerdung, das dadurch erzeugt wird. Dies führt zum "Erwachen", was gleichsteht mit dem Aufgeben der unbewußten Identifikation vom Geist mit seinem Selbstbild (Ego). Man entdeckt wer man wirklich ist: das bewußte Gewahrsein. Durch die innere Distanz bezüglich allem was in Dir vorgeht - Gedanken, Vorstellungen, Emotionen, Verlangen - kommen in dem neugeschaffenen Raum Inhalte hoch, die zuvor unterdrückt waren. Daher die folgende Phase der "persönlichen Integration", in der diese Inhalte nachträglich umarmt werden. Durch die schrittweise Erweiterung Deines Bewußtseins kommt in einem bestimmten Moment auch Deine Umgebung innerhalb von Deinem Bewußtsein zu legen. Du liebst den Baum wie Dichselber....Dies fällt zusammen mit dem folgenden Schritt des "verwurzelt-sein in Himmel und Erde". Erst jetzt ist eine solide Basis gelegt worden, auf Grund wovon einen "Durchbruch des Lichts" stattfinden kann.

Der Universelle Weg: Bewußtwerdung, Einsicht, Verbundenheit, Vertiefung, Ganzwerdung, Mitgefühl....

 Es ist die Phase von intensiver Meditation. Jedoch, auch dann "hast Du es noch nicht erreicht". Durch das Offensein kann hartnäckiger unverarbeiteter Inhalt - Schmerz, Angst, Wut - Energie zu sich hinziehen und sich aufblasen: eine dunkle Wolke am heiteren Himmel. Dies wird der Widersacher genannt. Dieser kann so stark werden, daß dieser Dich in einem gegebenen Moment anfängt zu beherrschen. Es macht die folgende Phase - die der Reinigung/Läuterung - ein Must. Geht alles gut, dann kommst Du früher oder später an einer Grenze, in der "das Ich verschwunden ist". Man kann "selber" nichts mehr machen um den Prozeß zu verfolgen. Es ist die Phase der "Hingabe an das Letztendliche". Verehrung nimmt den Platz ein statt aktives Streben. Die Krönung des Weges ist die Erfahrung, daß durch Nichts zu sein man alles ist (umarmt), daß außerdem alles so transparant ist, daß "die Berge wieder die Berge sind". Das Einzige was die Mühe wert ist "um für zu leben" ist Inklusivität bzw Mitgefühl allen "lebenden und nicht-lebenden Wesen" gegenüber.

Souverän leben
Die Kraft des sichSelber-sein in Verbundenheit

Es vollzieht sich eine stille Revolution. Das Ziel ist die totale Kontrolle über Mensch und Gesellschaft bzw der Versuch um jeden Preis das heutige selbstdestruktive System zu kontinuieren. Es wird nicht mehr lange dauern und der Mensch lebt in Angst und beben vor einem all-gegenwärtigen und zugleich ungreifbaren Big Brother. Und dann denke ich noch nicht an der Klimakatastrophe usw. usw. Plötzlich wirst Du Dich bewußt von Deiner Verwundbarkeit. Die große Frage: ist eine Antwort möglich? Wenn ja, woher soll diese kommen?

Liebe Leute. Ich bin selbst erst vor kurzem dahinter gekommen. Ich werde also der Letzte sein, der Euch übel nimmt, daß die Situation noch nicht ganz bei Dir durchgedrungen ist. Hoffentlich erschreckst Du Dich jetzt. Besonders spirituelle Menschen sollten sich davon bewußt sein. Handelt Spiritualität sich nicht um Bewußtwerdung, Solidarität und eine bessere Welt? Dich ausschließlich mit Deinem eigenen spirituellen Heil zu beschäftigen, erscheint viel zu mager zu sein. Wenn Dir Dein Leben lieb ist, mußt Du Dich wohl angesprochen fühlen.

Es hat lange gedauert, aber dies ist der Moment, wo wir fühlen, daß "wir keine Wahl mehr haben". Wenn Du Dich JETZT nicht engagierst, wann denn? Wir haben unser Engagement in drei großen Zielsetzungen formuliert: 1) Vertiefung bzw Intensivierung des individuellen spirituellen Weges 2) Das Leben als ein zusammenhängendes Ganze bzw "innen ist außen" bzw "oben ist unten" bzw "alles hängt mit allem zusammen", nichts ausgeklammert 3) Die Notwendigkeit von Verbundenheit bzw Solidarität zwischen allen Menschen.

Wir haben dies ausgearbeitet in 7 Schritten. Diese 7 Schritte sind die Grundlage des "Healing the Planet, anzufangen bei Dirselbst", wie wir das in der Brochüre* angekündigt haben. Im Unterricht und in den zusätzlichen Tätigkeiten spornen wir jeden an die 7 Schritte in die Praxis umzusetzen. Hast Du am Anfang vielleicht das Gefühl, das Du gegen den "Strom" rudern mußt, nach einiger Zeit wirst Du sehen, daß Du Kraft, Inspiration und Unterstützung von immer mehr gleichgesinnten Leuten bekommst.

* Sieh vorige Seite.

Das Ergenbnis ist ein Durchbruch auf allen Niveau's der Gesellschaft:
Eine Neue Spiritualität, Eine Neue Psychologie, Eine Neue
Gesundheitsfürsorge, Eine Neue Kultur, Eine Neue Gesellschaft,
Eine Neue Wirtschaft und Ein Neue Erde

Die 7 Schritte
Ich verpflichte mich zu dem Folgenden:

Ich sehe die Notwendigkeit mein spirituelles Leben zu vertiefen bzw zu intensivieren. In der Tat, alles hängt davon ab, ob man direkt Kontakt mit dem Urgrund des Daseins, der Quelle von Einsicht, Liebe und Kraft, hat. Deswegen muß ich das im täglichen Leben Priorität geben. Ich bin froh mit der Suggestion um michselber zu verpflichten zu 3 Perioden pro Tag von Stille, Andacht, Gebet, Kontemplation und/oder Meditation: Morgens nach dem Aufstehen, Mittags und Abends vor dem Schlafengehen. Selbstverständlich tue ich dies inhaltlich ganz nach eigenen Einsichten und Prioritäten.

Gekoppelt am spirituellen Leben gibt es die Notwendigkeit an meiner persönlichen Integration zu arbeiten: spirituell, psychologisch und körperlich. Das fruchtbar-sein in der Welt steht und fällt mit dem inneren Gleichgewicht. Meditation und Therapie gehören zusammen. Dazu bin ich gerne bereit um einige Methoden auszuprobieren, die mich dabei helfen können, wie fühlendes Körperbewußtsein, die emotionale Selbst-integration, die Mutterheilung und der persönliche Gesundheitsplan, neben allen anderen Therapien, wovon ich das Gefühl bzw die Erfahrung habe, daß sie zu mir passen.

Anfangen gesund zu leben (wenn Du das nicht schon machst) nimmt selbstverständlich einen besonderen Platz ein. Nehmen allerhand Krankheiten nicht Hals über Kopf zu? (u.a. Schlaganfall, Herzstillstand, Gehirntumoren, Alzheimer, chronische Krankheiten bei Kindern). Die Fließsystemtherapie mit seinen 200 Selbsthilfemethoden ist eine gewaltige Unterstützung. Auch die Selbsthilfekurse des chinesischen Guasha haben sich herausgestellt als besonders willkommen. Außerdem haben viele von uns selber schon vieles gemacht auf diesem Gebiet, also können wir intensiv auswechseln: Kinderbetreuung, Küchenerfahrung, Yoga usw. Unser Ziel ist Eine Neue Gesundheitsfürsorge, nicht nur im kleinen, sondern auch im großen.

Ich kann euch auch ganz und gar beistimmen, wenn ihr sagt, daß es in der heutigen Weltkrise um die totale Transformation von Mensch und Gesellschaft geht. Die Werte und Normen der ganzen Kultur sind doch weitgehend verludert. An uns ist es Alternativen zu entwickeln. Die (spirituelle) Erziehung unserer Kinder spielt dabei eine wesentliche Rolle. Sie schreien nach Identität, Perspektiv und Lebenschancen. Dabei sind wir offen für alle Traditionen aller Kulturen und Zeiten. Was wir brauchen ist ein Weltbild sich basierend auf "weiblichen Werten", wie Verbundenheit, Toleranz, Gemeinschaft, Liebe, Ganzheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Einen besonderen Platz nimmt die Grallegende ein, weil diese DER Archetypus der persönlichen und kollektiven Erneuerung darstellt.

Unser Überleben hängt davon ab, ob wir es schaffen eine neue Gemeinschaft aufzubauen. Daß dies eine sehr seriöse Angelegenheit ist, möge hervorgehen aus der Tatsache, daß die "Gegenkräfte" aktiv und zielbewußt daran arbeiten um die Gemeinschaft (weiterhin) zu zerrütten, dies um die Menschen in den Armen des Konsumismus zu treiben. Wir müssen also ankämpfen gegen Kräften wie Verführung, Indoktrination, Reklame, Sucht, Kontrolle, Zwang und Manipulation. Das Gegengewicht kann nur kommen von einer vital-lebendige, feste und demokratisch-organisierte Gemeinschaft. Wir könnten damit einen Anfang machen!

Es ist klar, daß die Erde ein weiteres (zügelloses) wirtschaftliches Wachstum nicht mehr verkraften kann. Wir müssen also zusammen arbeiten für eine "Wirtschaft des Genugs". Einsehen, daß "Glück" über "Besitz" steht, ist durchschlaggebend. Viele Initiativen können entwickelt werden. Unterstützung von lokalen, umweltfreundlichen Kleinbetrieben die außerdem die Gemeinschaft dienen, ist wichtig. Wir müssen unsere Spargelder einer "kosheren" Bank überweisen. Ideen wie Teilzeitarbeit, Basiseinkommen, Subsidiarität und ehrenamtliche Arbeit für die Gemeinschaft dürfen nicht ohne weiteres als "utopisch" abgetan werden. Solidarität mit der hungernden und ausgebeuteten Dritten Welt ist eine Selbstverständlichkeit.

Es ist unser tiefstes Verlangen um die Ganzheit des Lebens nach Vermögen wiederherzustellen. Obengenannte Schritte führen dann auch "automatisch" zu "Einer Neuen Erde". Wir können nie genügend tun um unser ökologisches Bewußtsein weiter zu entwickeln. In der Tat: alles hängt mit allem zusammen, nichts ausgenommen. Es kann also nicht so sein (wie das häufig vorkommt) daß z.B. alles getan wird um gesund zu essen, während ein DECT-Telefon, ein äußerst schädliches Ding, auf unserem Nachtschränkchen stehen bleibt. Elektro-Smog - neben Giftbelastung im Haus, in der Industrie und der Landwirtschaft - ist eine der größten Bedrohungen für die Gesundheit. Wir müssen fordern, daß die Unschädlichkeit von Produkten und Anwendungen unwiderlegbar nachgewiesen ist, bevor sie auf uns losgelassen werden.

"Erwachet!, strukturiere Dein Leben um und diene den Anderen"
GralsVision

Quelle der Inspiration:
Der Universelle Weg

Terug

© 1999 Copyright by Han M. Stiekema. Alle rechten voorbehouden.
Last update:09/06/07