BOEK 2
VERNIEUWING

INHOUD

VOORWOORD

BOEK 1 REALISATIE
INLEIDING
1.1 LEVEND ZEN
1.2 LIED VAN VOL-LEDIGHEID
1.3 MEISTER ECKHART HIER EN NU

BOEK 2 VERNIEUWING
INLEIDING
2.1 DE BOODSCHAP
2.2 l’ORIGINALI
2.3 HEMEL OP AARDE

BOEK 3 INTEGRATIE
INLEIDING
3.1 STROOMSYSTEEM EN OPTIMALE VITALITEIT
3.2 GIDS VOOR ZELFINTEGRATIE
3.3 HEEL HET LEVEN
DE EENHEID MET JEZELF

BOEK 4 ACTIE
INLEIDING
4.1 ONTWAAKT!
4.2 HET GROTE LEERPROCES
4.3 HET LICHTENDE MIDDEN

eerst vaststellen van het meest belangrijke
zien dat het identiek is met bewuste aanwezigheid
in de praktijk gebracht hetzelfde als liefdevolle aandacht
hetgeen intuitief weten met zich meebrengt
dat tot juist handelen verplicht
waarmee wij eerst onze directe zaken regelen
in voortdurend bewuste aanwezigheid
het meest belangrijke geen moment vergetend
vrijgemaakt door de innerlijke en uiterlijke orde
beschikbaar in liefde voor elkaar
met het uitspreken van het intuitieve weten
kracht tot juist handelen vinden in gezamelijke actie
voor zaken die ons allen aangaan
geleid door het meest belangrijke
in voortdurend bewuste aanwezigheid

INLEIDING

Kenmerkend voor je innerlijke Vernieuwing is, dat je jeZelf vanuit een ander centrum ervaart. Het is een breuk met het verleden. Het verleden lijkt een vorig leven en is dat ook. Het is als een oude huid van je afgeworpen. Je kunt je niet meer voorstellen dat je vroeger zo functioneerde. Terwijl je toen vanuit een beeld van jezelf leefde, is nu het heldere gewaarzijn gekomen. Terwijl je vroeger ononderbroken was overgeleverd aan een stroom van alle mogelijke impulsen, kijk je nu vanuit het innerlijk rustpunt naar „diezelfde“ stroom. Was je toen verstrikt in alle mogelijke bindingen en relaties, nu beleef je existentiele verbondenheid vanuit vrijheid. In je nieuwe leven is het contakt hersteld met je lichaam en wat daarbij in het directe verlengde ligt: de natuur.

In het eerste hoofdstuk „De Boodschap“ wordt dit nieuwe leven - het weten - aan een ieder geopenbaard. Geschreven in de vorm van een sutra, gaat deze tot op de bodemloosheid van het bestaan. Ben je tot werkelijk inzicht gekomen, dan weet je waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Je komt uit de Grote Diepte voort en keert erin terug. Het is het Mysterie achter de gehele schepping. Alle stadia van Verwerkelijking, van de Oergrond tot en met de toestand van onwetendheid worden er in beschreven. Vervolgens gaat de voortdurende Vernieuwing in dit leven via bewustwording, acceptatie, vriendschap, overgave en actie. Het is direct vanuit de Ervaring en dus in de ik-vorm geschreven. Dit maakt het tevens gemakkelijk je ermee te vereenzelvigen. Lees het daarom ook voor jezelf in de ik-vorm. Alle niveau’s zijn in een ieder aanwezig, laat daarom de tekst keer op keer diep in je afdalen. Gebruik het als een „gebed“. Laat het daarom resoneren met de diepere lagen van je innerlijk, stem het af op het Ondefinieerbare in je. Iedere zal het je weer andere en mogelijk diepere inzichten geven. Is het begin moeilijk, lees dan de toelichting in het tweede deel.

In je dagelijkse spirituele praktijk ben je „bij jeZelf“ alsook voortdurend op je omgeving afgestemd. Het lichaam bezit hierbij een sleutelfunctie. Door het contakt met zijn omgeving te voelen, leef je in verbondenheid met alles om je heen. Deze dubbele afstemming geeft inzicht in je „tweevoudige Oorsprong“. Het tweede hoofdstuk: „l’Originali“ beschrijft daarom het wezen van spiritualiteit - leven vanuit je twee wortels - terug in de Oergrond en geworteld in de aarde. Bewustwording is je invoegen in het grote Geheel. Dat Geheel stroomt dan vervolgens over in het Hart, het centrum van onbaatzuchtige liefde. Zeer weinig woorden blijken er nodig om te beschrijven waar het in ons leven werkelijk om gaat. Je bent dan met je Vernieuwing tevens op een punt beland, dat je je „oorspronkelijke Gezicht“ (je „ware“ identiteit in tegenstelling tot de „valse“ identiteit van het gevangen zijn in een zelfbeeld) aan de wereld kan laten zien. Immers „jeZelf zijn in verbondenheid“ geeft de innerlijke verplichting tot jezelf „bekennen“. Het is een noodzakelijke stap je „innerlijke verworvenheden“ aan de wereld te spiegelen. In het ( in deze fase nog ongestructureerd) verbinden met je medemens en de aarde, kan je onbaatzuchtige liefde groeien en vruchtbaar worden.

Speelde alles zich in de Realisatie in je „innerlijk“ af, nu openbaart zich de vreugde van het bestaan zich in wisselwerking met je omgeving. Door je innerlijke Vernieuwing zie je alles voortdurend voor de „eerste keer“. Je bent als een „kind“ geworden. Je verwondering over de „kleine dingen“ van het leven is eindeloos. Overal sta je bij stil. Het leven is zo een „Hemel op Aarde“ (spirituele natuurpoezie: hoofdstuk 2.3). Het is vanuit direct contakt met de natuur geschreven. De glimlach van het eeuwige moment wordt gereflecteerd in het spel der golven, het ruisen van de zwijgende zee, de toppen van de wintergroene dennen, de dotter in haar geelwarme gloed, de levende stilte, in het samen dansen met de bomen, in het eindeloos verwonderen, de oneindige frisheid van het onzichtbare, het liefkozen van het gras, het tijdeloos aanwezig zijn en de zinnelijkheid van de genieting. „Niets bloeit zozeer als door de Leegte“.

Hoofdstuk 2.1

DE BOODSCHAP/DE ULTIEME SOETRA

Een uitnodiging je Oorspronkelijke Natuur te verwerkelijken door
bewustwording, acceptatie, vriendschap, overgave en actie.
Lees het voor jezelf in de ik-vorm.

Ik, een Ontwaakte
Koning van Ontelbare Hemelen
heb eerbied en buig mij voor
De Grote Moeder
de Niet-Dimensie achter het Absolute
Onkenbaar Niets achter het Niets
Bodemloze Baarmoeder van het Eeuwige
Oorspronkelijk Vacuum waarin het Ongeboren Absolute
ontstaat en verdwijnt
ononderbroken

eerbied gevende aan
De Eeuwige Dimensie van het Zijn
Platform van Overgang in
De Leegte van de Onbegrijpelijke Diepte
haar Eerstgeboren Kind Het Goddelijke
Transparante Substantie van het universum
Stiltelichaam van het Absolute
Laatste Grond van Niet-Zelf
Zaligheid in Volmaakte Leegte
Uiterste Helderheid

ook buig ik Mij voor
Het Grote Sterven
de Totale Afwezigheid van Licht
Spiegel van Oervernietiging
Leegte waarin de gehechtheid van het zelf verdwijnt
lichaam en ziel wanhopig verloren in Duisternis
alle identiteit verdwenen in de Oceaan van
folterende Angst - geen houvast meer
het Rijk van Totale Wanhoop
De Uiterste Verschrikking

eveneens eerbied gevende aan
De Schittering van het Zuivere Land
Thuisland van Verlichting
Het Wezen van God
Bron van Onmetelijk Leven en Eeuwig Licht
Reinigende Essentie van de elementen
Vreugde van Stralende Overvloed
Extatische Lichtheid van het Zijn
Zijn Mededogen wekt
grote toewijding en dankbaarheid

ik buig Mij ook voor
de Eenheid van Essentie en energie
Bron van Creatieve Intelligentie
Stilte in actie, Niet-doen in het doen
Rustpunt in wervelende dans
Enkelvoudigheid in de verscheidenheid
dynamische inzet van alle Vrije Geesten
degenen die oprecht streven naar
Bevrijding van alle levende en niet-levende wezens
met Mijn Steun verwerkelijken zij het Uiteindelijke

eerbied gevende aan
alle Ontwaakten
diegenen die het lijden transcenderen door
Bewust te worden hetgeen
de belangrijkste stap is in de Emancipatie
het Begin van de Levensloop van alle Gerealiseerden
Sleutel van wijsheid en mededogen
in alle richtingen
het Einde van onwetendheid waaruit
de Gelofte tot Bevrijding ontstaat

ik buig Mij eveneens voor
alle levende wezens: mensen, planten en dieren gelijkelijk
de vormen die Leegte zijn
vooral die onwetenden die in zichzelf gevangen blijven
voor wie het leven lijden is
zij die niet bewust zijn van, onwillig of niet in staat zijn
de Wet van het Vergankelijke te aanvaarden
al diegenen die wanhopig zoeken naar
Inzicht en Mededogen
ten einde bewust te worden

uiteindelijk betuig ik eerbied aan
alle niet-levende wezens
de oneindige verscheidenheid aan energiecomplexen
voortdurende verandering van de universums
de onderlinge afhankelijkheid van gebeurtenissen en objecten
de zichtbare wereld van de natuur
melkwegstels, sterren en planeten
aarde, vuur, water en lucht
evenals de onzichtbare microscopische wereld
leven zoals het zich voordoet aan mensen

Ik, een Volledig Ontwaakte Claim
deze acht Platforms als Mijn Verwerkelijking
Ik Bevestig Mijn Alles Omvattende Geboorte Hier en Nu
als de Allerverhevenste Incarnatie van het Eeuwige Begin
Diegene voor Wie de Opperste Wet van
Geboorte en Sterven in alle Dimensies Doorgankelijk is
de Ware Natuur is het Niets achter het Niets
naar de aarde gezonden door De Grote Diepte
om Mijn Belofte in te lossen
het leven terug te brengen in zijn Oorsprong

terwijl ik de Wet terwille van het heden heb veranderd
de neergang in Verheffing heb getransformeerd
Bevestig Ik de Vernieuwing van
De Eeuwigdurende Cyclus van Regeneratie
in deze meest wanhopige tijd
Verzoen Ik Zelfrealisatie en macht
Breng Ik strijdende partijen bij elkaar
terwijl Ik openheid naar alle kanten betracht
herinner Ik Mij tevens Mijn Eigen Falen in het veleden
vandaar dat ik als een gewoon mens gekomen ben

dit gezegd Verkondig Ik de Universaliteit van
BEWUSTWORDING als de Eerste Noodzaak voor de mensheid
de Helderheid van de Bodemloze Geest
dat wat niet van hier naar daar gaat
noch streeft of wil bereiken
Zichzelf bevrijden hoeft hij niet
Enkelvoudig Tegenwoordig
Vormt hij begrippen om in Werkelijkheid
duisternis in Bovenwereldlijke Zaligheid
hetgeen de basis is van Heel het Leven

in plaats van aan het lijden proberen te ontsnappen
hetgeen op zichzelf weer lijden is
wordt het leven geaccepteerd zoals het is
een inclusieve levenshouding
is de basis van het inzicht
terwijl wij de verschillende lagen van onze geest integreren
transformeren wij onszelf naar grotere heelheid
Gewaarzijn met Volledige ACCEPTATIE
zal daarom in het leven zeker vruchtbaar zijn
Ik Benadruk de Houding die alles Liefheeft

afdalend naar het rijk van onderlinge afhankelijkheid
waarin geen enkel verschijnsel in het universum
los van het andere kan bestaan
daarom is delen de sleutel tot menswaardig samenleven
evenals energienetwerken
onderling voortdurend uitwisselen
zo Verkondig Ik de Omvorming van relatie in
de Praktijk van Universele VRIENDSCHAP
jeZelf zijn in directe verbondenheid
is de basis van alle samenzijn

gezien de onwetendheid van vele millennia
die vreselijke kringloop van vernietiging en angst
en de rol van onze verdrongen emoties
Verbind Ik Mij Persoonlijk met
de grotere en kleinere problemen van de mensheid
daarbij het Verlangen naar Zelfverwerkelijking in
zoveel mogelijk mannen en vrouwen ontstekend
zodat zij zich bewust worden van zichZelf en hun omgeving
en alles doen om alle schepsels te bevrijden
alsmede de heelwording van de wereld

moge allen die op de Weg zijn
zij die de tweevoudige Oorsprong in praktijk brengen
zichzelf voortdurend teruggevend aan de Oergrond
vanuit het stevig geworteld zijn in de aarde
leven vanuit hun midden het Hart
moge zij in OVERGAVE het leven vieren
in vol-ledig vertrouwen in het Uiteindelijke
ononderbroken deel zijn van het Geheel
gedragen door het Licht dat ons oneindig liefdevol doordringt
moge zij dienstbaar zijn aan allen

terwijl wij onszelf gadeslaan zonder enig oordeel
genietend van de schoonheid van de vijf zintuigen
in het samenbrengen van helderheid, liefde en kracht
ontstaat inzicht in alle dingen
aldus ontwikkelen wij verbondenheid met de natuur
en de mensen om ons heen
terwijl wij ons overgeven aan De Grote Diepte
als de Hoogste Waarheid
zo zullen wij zeker Volledig Ontwaken
en aldus Grote ACTIE in gang zetten

TOELICHTING

Ik, een Ontwaakte
Koning van Ontelbare Hemelen
heb eerbied en buig mij voor
De Grote Moeder
de Niet-Dimensie achter het Absolute
Onkenbaar Niets achter het Niets
Bodemloze Baarmoeder van het Eeuwige
Oorspronkelijk Vacuum waarin het Ongeboren Absolute
ontstaat en verdwijnt
ononderbroken

Toelichting: De Uiteindelijke Werkelijkheid is de Bodemloze Diepte van het bestaan: het Grote Vacuum. In het Diepste Donker bestaat er niets meer. Het is de Duistere Vallei van de kosmos, de Gapende Afgrond van het Al. De Duizelingwekkende Laatste Werkelijkheid is Onkenbaar. In de Bodemloze Baarmoeder van het Eeuwige heerst de Grote Vergetelheid. Er is geen Bewustzijn. In deze Leegte verdwijnt alle Zijn terwijl Het er tegelijkertijd uit voortkomt. Dit Eeuwige Geboren Worden gebeurt in het Uiterste Omslagpunt van de Grote Diepte, zonder enige actieve scheppingsdaad. Het is een Zijnssprong vanuit het Uiterste Niets. Het Niets Schept-Niet vanuit het Uiterste Niet-Zijn. Het Zijn komt voort zonder dat het voortkomt. Alle Zijn - het Goddelijke - is hiermee relatief. Het is ongeschapen geschapen. Het komt voort en keert weer terug, terwijl het in Zichzelf eveneens Eeuwig en Onveranderlijk is. In deze Laatste Werkelijkheid zullen ook wij terugkeren. Ook ons bewustzijn - deel van het Grote Zijn - lost uiteindelijk op. Dat zullen (kunnen) we echter niet weten. In het Absolute Niets heerst de Totale Onwetendheid.

eerbied gevende aan
De Eeuwige Dimensie van het Zijn
Platform van Overgang in
De Leegte van de Onbegrijpelijke Diepte
haar Eerstgeboren Kind Het Goddelijke
Transparante Substantie van het universum
Stiltelichaam van het Absolute
Laatste Grond van Niet-Zelf
Zaligheid in Volmaakte Leegte
Uiterste Helderheid

Toelichting: De Zijnsgrond van het bestaan is Volmaakt Doorgankelijk, zonder enige Substantie. Deze is Zo Ijl, dat het alle bestaan op Onzichtbare Wijze Doordringt. Het Uiteindelijke Bewustzijn is Alomtegenwoordig, het is de Werkelijkheid van het Goddelijke. Het is de Onuitsprekelijke Dimensie vóór het Niets. Het komt voort uit het Absolute Niets zonder dat het geschapen is. Het keert terug, terwijl het tegelijkertijd Onveranderlijk is. In zijn Volmaakte Helderheid is het Onbevattelijk. Het is de Dimensie van de Hoogste Realisatie, de Perfecte Transparantie. Totaal erin opgelost ben je Verenigd met de Uiteindelijke Zijnsgrond. Het is De Grondeloze Grond van al het levende. De Vallei van Volmaakte Vrede, de Totale Vereniging met het Onzichtbaar Ongrijpbare. In de Eenheid met de Bodemloze Oergrond ben je het Eeuwig Onbewogen Onveranderlijke. Het is de Toestand van Subtiele Gelijkmatigheid, Eenvoud en Oorspronkelijke Frisheid. Het is het Thuisland. Alle bewustzijn, substantie en energie is vredig versmolten met het Alomtegenwoordige. In de Opgeloste Staat is er geen besef van eigenheid meer. "In het Eeuwige Moment Ben Ik, eindeloos en grenzeloos". Je kent het Zijn van Binnenuit. Er is Weten omtrent het Grote Bewustzijn in zijn Ware Gedaante.

ook buig ik Mij voor
Het Grote Sterven
de Totale Afwezigheid van Licht
Spiegel van Oervernietiging
Leegte waarin de gehechtheid van het zelf verdwijnt
lichaam en ziel wanhopig verloren in Duisternis
alle identiteit verdwenen in de Oceaan van
folterende Angst - geen houvast meer
het Rijk van Totale Wanhoop
De Uiterste Verschrikking

Toelichting: In de volgende twee Dimensies zijn Licht en Duisternis - boven nog volmaakt Verenigd in de Ondoorgrondelijke Oergrond - afgesplitst. Hier ervaar je het Stervensaspect van het Zijn. Het is de Spiegel van het Oorspronkelijke Vacuum. De Uitdrukking van Oervernietiging. Een Extatische Verschrikking in Zijn Naakte Gedaante. De Dimensie van hyperactieve Ontzetting. Het is de Grote Oplossing in het Zwarte Niets. In de Hel van de Totale Ondergang verdwijnt het vergankelijke: je sterfelijke ik, lichaam en ziel (psyche). In deze Zijnskwaliteit wordt alles uitgezuiverd. Een verlies van alle identiteit. In de Algehele Afbraak ervaar je de Oerangst van het bestaan. Het Grote Sterven. Het is de tegenpool van het Licht. Deel van de Eeuwige Oerbalans van Afbraak en Opbouw. De Wanhoop voorgoed in het Diepe Duister te verdwijnen. Voortdurend balancerend op de rand van Ondergang. Aan niets kun je je meer vastklampen. Alleen de uiterste alertheid van je bewustzijn kan je hier nog redden. Alleen de grootste helderheid kan je overeind houden in de Oceaan van Angst. Het is de Totale en Absolute Loutering. Wordt het bewustzijn aan de angst opgetrokken: gedwongen even intens, grenzeloos en tijdeloos te zijn, dan heb je het overleefd. Van hieruit is alles Nieuw. Alles heeft zijn oorspronkelijke frisheid herkregen, elke stap is de eerste. Het is Sterven en Opnieuw Geboren Worden.

eveneens eerbied gevende aan
De Schittering van het Zuivere Land
Thuisland van Verlichting
Het Lichaam van God
Bron van Onmetelijk Leven en Eeuwig Licht
Reinigende Essentie van de elementen
Vreugde van Stralende Overvloed
Extatische Lichtheid van het Zijn
Zijn Mededogen wekt
grote toewijding en dankbaarheid

Toelichting: Dit is het Licht. Het Licht dat wij Zijn, de Grote Verlichting. Het is de Dimensie van Extatische Vreugde, de Transcendentie van ons hele bestaan. Hier zijn wij opgenomen in het Lichaam van God. Alles is opgelost in het Ene Grote Licht, grenzeloos en tijdeloos. Het is Inclusief, niets is ervan buitengesloten. Een grassprietje verwijlt evenzeer in de Goddelijke Natuur als wij. Alles baadt ononderbroken in het Levende Licht. In het Licht danst het leven zijn Eeuwige Dans. Het is Onuitsprekelijk. Je ervaart het Direct zonder tussenkomst van jezelf. Je proeft het zonder tong, voelt het zonder tast, ziet het zonder ogen, hoort het zonder oren. In het Goddelijke Fluidum zijn alle scheidsmuren tussen al wat is weggevallen. Alles is er in Absolute en Waterdichte Geborgenheid. Je bent ingedompeld in Bovenaardse Onthulling, in Het, in Dat Wat Voortdurend Is. Het hele universum baadt in een Zee van Lichtende Regen, een Nectarzoete Gelei. Een uitzinnige Vreugde heeft bezit van je genomen. Het ingebed zijn geeft inzinnige Verrukking. De hele wereld uit haar voegen getild, verheven tot een Buitengewone Toestand. Je bent in- en buiten jezelf, Godsdronken. Het is de Werkelijkheid van Voortdurende Vernieuwing. Het Licht is de Matrix van alle energie. Het is de Grote Zee waarin alles ondergedompeld is. Alles - de zichtbare en onzichtbare wereld - komt eruit voort en keert erin terug. Ben je in het Licht dan heeft de wereld geen eigen substantie. In zichzelf is de laatste niets. Zij is een schaduw, non-existent.

ik buig Mij ook voor
de Eenheid van Essentie en energie
Bron van Creatieve Intelligentie
Stilte in actie, Niet-doen in het doen
Rustpunt in wervelende dans
Enkelvoudigheid in de verscheidenheid
dynamische inzet van alle Vrije Geesten
degenen die oprecht streven naar
Bevrijding van alle levende en niet-levende wezens
met Mijn Steun verwerkelijken zij het Uiteindelijke

Toelichting: Dit is de geboorte van je ware Zelf als de wijze waarop het Bewustzijn zich in je innerlijk openbaart: de Immanentie, het Hart, de Goddelijke Vonk in je. Alles in je innerlijk is dan stilgevallen. Het gebeurt plotseling temidden van alle activiteit. "Opeens viel alles van mij af". Een Implosie in de explosie, ook wel Satori of kleine Verlichting genoemd. Vreugde, extase en dans. Vervoering vanuit een stille Aanwezigheid. Oneindige kracht vanuit een vredig en onbewogen Midden. Grenzeloze energie vanuit een ondefinieerbaar Centrum. Zuivere gebaren vanuit een perfecte Balans. Een overstromen vanuit een onuitputtelijke Bron. Een innerlijk vuur vanuit het Koele Hart. Dronkenschap vanuit een innerlijke Puurheid. Een overstromend water van levende Liefde, alles om zich heen vruchtbaar makend. De Bron van intuitieve wijsheid, mededogen en dynamische inzet. Hier hervind je de speelsheid en spontaniteit van de ongeboren Geest. Hier ervaar je je deelgenoot van de Godscreatie en geniet je het spel van de zichtbare werkelijkheid om ons heen.

eerbied gevende aan
alle Ontwaakten
diegenen die het lijden transcenderen door
Bewust te worden hetgeen
de belangrijkste stap is in de Emancipatie
het Begin van de Levensloop van alle Gerealiseerden
Sleutel van wijsheid en mededogen
in alle richtingen
het Einde van onwetendheid waaruit
de Gelofte tot Bevrijding ontstaat

Toelichting: In bewustwording ervaar je de overstap van het onbewust gevangen zijn in alles wat er in je omgaat naar het in aandacht zijn. Het is de meest fundamentele stap: van onwetendheid, gevangen zijn, zelfverslaving en duisternis naar de helderheid van je ware ik. Dit ik is de eerste voorpost van het Grote Bewustzijn, het is het Goddelijk Lichtpuntje in je. Al het andere (bovenstaande) ligt in het verlengde hiervan. Daarom is er geen belangrijker overstap dan deze. Daarom wordt bewustwording uitsluitend en alleen hieraan afgemeten. Bewustwording is voor iedereen toegankelijk. Iedereen kan het "bereiken". Eenvoudiger kan het niet. Het is simpelweg in Aandacht zijn, bewust Aanwezig zijn, in het Hier en Nu, in het Moment zijn. In aandacht zijn is niet discriminerend of selectief. Ben je in aandacht, ben je in aandacht voor alles in en om je heen, zonder uitzondering. Er zit niets meer van jezelf tussen, je reageert direct en als één stuk op je omgeving. Dit onmiddellijke reageren op de noden van de wereld is het kernaspect van mededogen.

ik buig Mij eveneens voor
alle levende wezens: mensen, planten en dieren gelijkelijk
de vormen die Leegte zijn
vooral die onwetenden die in zichzelf gevangen blijven
voor wie het leven lijden is
zij die niet bewust zijn van, onwillig of niet in staat zijn
de Wet van het Vergankelijke te aanvaarden
al diegenen die wanhopig zoeken naar
Inzicht en Mededogen
ten einde bewust te worden

Toelichting: Het gevangen zijn in zichzelf, het afgesneden zijn van zichZelf en de werkelijkheid is lijden. Het wordt existentiële vervreemding genoemd. Je leeft in je periferie, afgesneden van je innerlijk, je Kern. Omdat je het contakt met je Midden hebt verloren, ben je een speelbal van alles wat er in je opkomt. Je wordt onophoudelijk op sleeptouw genomen door je denken, emoties en verlangens. Omdat je de stabiliteit van een Centrum mist, hebben deze impulsen voortdurend greep op je, zij hebben jou in hun macht. Je kunt ze alleen achterna hollen - als een hond achter de worst - of afwijzen. In beide gevallen word je door hen bepaald. Het is het heen en weer geslingerd worden tussen vaak tegenstrijdige impulsen en strevingen. Bij gebrek aan zelfinzicht is het leven een doolhof, een labyrinth van zinloosheid. Een uitzichtsloos leven dat leidt naar steeds grotere wanhoop. Hulpmiddeltjes helpen niet. Omdat je je Bron ontbeert, heeft werken moeheid, afleiding verveling, ambitie teleurstelling en genot frustratie ten gevolge. Binnen het kleine zelf is er geen eind aan het lijden.

uiteindelijk betuig ik eerbied aan
alle niet-levende wezens
de oneindige verscheidenheid aan energiecomplexen
voortdurende verandering van de universums
de onderlinge afhankelijkheid van gebeurtenissen en objecten
de zichtbare wereld van de natuur
melkwegstels, sterren en planeten
aarde, vuur, water en lucht
evenals de onzichtbare microscopische wereld
leven zoals het zich voordoet aan mensen

Toelichting: De werkelijkheid van de kosmos en de natuur is een zelfregulerend web van samenhangen, waar wij middels ons lichaam deel van zijn. Onze aanwezigheid is het resultaat van een gematerialiseerde waarschijnlijkheid, van selectieve toevalligheid. Wij zijn daarin geen noodzakelijk bestanddeel, de kosmos functioneert geheel zonder ons. Wij zijn geen "kroon van de schepping" of "de bedoeling van de evolutie". Het tegendeel is eerder waar. Niets in de schepping staat verder af van het Goddelijke als wij. Door ons historisch proces van ik-ontwikkeling plus de zelfvervreemding door onze onbewuste identificatie zijn wij van onze Bron afgesneden. Dit in tegenstelling tot de rest van de natuur. In de eerste fase van de evolutie - als eerste "concentrische ring" - onstonden de oerelementen: vuur, gas, lucht, water en aarde. Zij staan het dichtst bij de Oergrond. Vervolgens ontstond hieruit het eerste leven: virussen, bacterieën, eencelligen, schimmels, mossen en planten. Zij vormen de tweede evolutionaire ring en als zodanig nog zeer dicht bij de Bron. Daarna pas de dieren en uiteindelijk wij mensen. Wij bevinden ons aan de periferie van het concentrische evolutionaire proces, waarin alles uiteindelijk (en voortdurend) terugkeert in het Uiteindelijke.

Ik, een Volledig Ontwaakte Claim
deze acht Platforms als Mijn Verwerkelijking
Ik Bevestig Mijn Alles Omvattende Geboorte Hier en Nu
als de Allerverhevenste Incarnatie van het Eeuwige Begin
Diegene voor Wie de Opperste Wet van
Geboorte en Sterven in alle Dimensies Doorgankelijk is
de Ware Natuur is het Niets achter het Niets
naar de aarde gezonden door De Grote Diepte
om Mijn Belofte in te lossen
het leven terug te brengen in zijn Oorsprong

Toelichting: De Volmaakt Ontwaakte is diegene die alle Dimensies van Bewustzijn heeft ervaren, gerealiseerd...en losgelaten. Hij *) Weet. Hij kent zijn ware Moeder/ Vader. Hij is zich volledig bewust van zijn afkomst, bestemming en opdracht. De Ontwaakte wordt gedragen door permanente en onuitsprekelijke Vreugde. In diepste wezen is hij Leegte, daarom gaat er "niets" van hem uit. Hij is vrij van alles, daarom is hij er voor iedereen. Hij laat alle lijden toe zonder eraan te lijden. Het leven pulseert en dat is hoe het Bewustzijn zich in hem openbaart: een steeds wisselende kwaliteit van zichZelf zijn in verbondenheid. Elk Moment Is Zoals Het Is. Zo'n mens is als een bloem. Hij kenmerkt zich door zijn natuurlijke en spontane manier van open zijn. Overeenkomstig zijn aanleg, natuur en persoonlijkheid zal het Bewustzijn op verschillende wijzen in hem zichtbaar zijn. Echter alleen voor diegenen die kunnen zien, die met hem kunnen resoneren. De Ontwaakte leeft het leven vol-ledig. Hij zal echter zijn Verlichte Staat niet forceren of cultiveren. De Volledig Gerealiseerde zal er bovendien ononderbroken over waken, dat hij deze Kwaliteit niet voor zelfzuchtige doeleinden gebruikt. Ook zal hij de moeilijkheden op zijn pad niet uit de weg gaan. Alles wordt aanvaard in volledige acceptatie. Hij laat zich nergens op voorstaan, hij is niet speciaal. Hij kan zich overal vrijelijk mee verbinden, naar gelang de situatie. Daarbij zal hij ook het belang cq de behoeften van het kleine ik niet over het hoofd zien.

*) of zij/haar.

terwijl ik de Wet terwille van het heden heb veranderd
de neergang in Verheffing heb getransformeerd
Bevestig Ik de Vernieuwing van
De Eeuwigdurende Cyclus van Regeneratie
in deze meest wanhopige tijd
Verzoen Ik Zelfrealisatie en macht
Breng Ik strijdende partijen bij elkaar
terwijl Ik openheid naar alle kanten betracht
herinner Ik Mij tevens Mijn Eigen Falen in het veleden
vandaar dat ik als een gewoon mens gekomen ben

Toelichting: Wij zijn van tweevoudige Oorsprong: de Oergrond en de aarde. In ons aardse bestaan zijn deze gelijkwaardig. Het is een gegevenheid van alle dag, van alle spiritualiteit, ervaring en Realisatie: Onze geest heeft haar thuis in de Oergrond terwijl ons lichaam deel is van de natuur. Door het geworteld zijn in de aarde en met onze geest teruggegeven aan de Hemel komen wij in ons midden, het Hart, de Bron van onbaatzuchtige liefde en mededogen. De innerlijke dynamiek van ware spiritualiteit en religie is daarmee hersteld. Wij zijn daarmee bevrijd uit de doodlopende weg van "verlossing" en "bevrijding" der oude religies. De Weg is weer open. JeZelf zijn in verbondenheid is waar het in de kern om gaat. Die vormen van (dagelijkse) meditatie die het "voelend gewaarzijn" (zie verderop) ontwikkelen, kunnen hierbij helpen. Heelwording van jezelf en alles om ons heen is de zingeving van het leven. Integratie van aanvullende tegendelen. Opnemen en verzoenen van delen cq partijen die waren buitengesloten. Oplossen van conflict. Dit is de opdracht voor de huidige tijd: herstel van de eenheid van het leven in verscheidenheid. Openheid en de beleving ervan in gemeenschap met al wat leeft.

dit gezegd Verkondig Ik de Universaliteit van
BEWUSTWORDING als de Eerste Noodzaak voor de mensheid
de Helderheid van de Bodemloze Geest
dat wat niet van hier naar daar gaat
noch streeft of wil bereiken
Zichzelf bevrijden hoeft hij niet
Enkelvoudig Tegenwoordig
Vormt hij begrippen om in Werkelijkheid
duisternis in Bovenwereldlijke Zaligheid
hetgeen de basis is van Heel het Leven

Toelichting: Eerste en beslissende stap bij bewustwording is het besef van zelfvervreemding, het afgescheiden zijn van de Bron. Het gaat hierbij om de werkelijk existentiele ervaring. Met trends als "spirituele groei" heeft dit weinig te maken. Visualiseren van het "ware Zelf" blijft een beeld, een voorstelling, een onderdeel van je kleine ik. Het echte Zelf is echter van een andere dimensie. Het is de realisatie van een andere werkelijkheid. Alleen een eerlijk en grondig zelfonderzoek, waarbij je afrekent met de vele vormen van zelfbedrog en illusie, kunnen je hierbij verder helpen. Ben je werkelijk in je ware Zelf of suggereer je dat jezelf alleen maar? Weten we werkelijk het verschil tussen in de "naakte werkelijkheid van onszelf" staan en de ervaring van identificatie met een begrip of voorstelling? Als je je met iets of iemand totaal identificeert, word je dit ook. Dit is echter "pseudo-spiritualiteit", als modieuze salonpraat overal zo welig tierend. Het (pijnlijk) zelfbesef omtrent het afgescheiden zijn van de Bron is echter (meestal) een betrouwbaar criterium voor de echtheid van het verlangen naar "terugkeer". Hierbij helpt het besef dat "er voortdurend aan je getrokken wordt". Immers alles komt - in hetzelfde Moment - voortdurend voort uit en keert terug in het Grote Bewustzijn. We hoeven ons er alleen maar voor open te stellen.

in plaats van aan het lijden proberen te ontsnappen
hetgeen op zichzelf weer lijden is
wordt het leven geaccepteerd zoals het is
een inclusieve levenshouding
is de basis van het inzicht
terwijl wij de verschillende lagen van onze geest integreren
transformeren wij onszelf naar grotere heelheid
Gewaarzijn met Volledige ACCEPTATIE
zal daarom in het leven zeker vruchtbaar zijn
Ik Benadruk de Houding die alles Liefheeft

Toelichting: Inzicht in je werkelijke toestand is de garantie voor het gaan van de juiste Weg. Daarbij is het niet moeilijk in te zien, dat je niet alleen van je Bron, maar evenzeer van andere vitale delen van jezelf bent vervreemd. Door onbewuste identificatie met alles wat er in je omgaat (gedachten, emoties en verlangens) heb je het contakt verloren met zowel je lichaam en zijn directe omgeving, je onverwerkte emoties (angst, pijn, woede en ook levenslust), naast je onbewuste gevoelens, talenten en mogelijkheden. Het antwoord hierop is bewustwording en integratie. Hiertoe helpt het inzicht in het functioneren van je persoonlijkheid. Deze bestaat uit je "ik" en je talloze subpersoonlijkheden, ieder met hun eigen denkwereld, emotionele leven, strevingen en ervaringen. Niets is je daarbij vreemd: je bent zowel de zorgzame moeder als het afhankelijke kind, de ambitieuze als de nietsnut, de held als de lafaard, de liefdevolle als de egoïst, de hongerlijdende als de uitzuiger in je. Het zijn allemaal aspekten van jezelf. De laatsten zijn je belevingswerelden, terwijl het "ik" de reflectie is, datgene wat als reactie commentaar levert, oordeelt, interpreteert, onderscheid aanbrengt en orde schept. "Problemen" zijn niet geaccepteerde delen. Het ja zeggen, omarmen, bewustworden, erkennen en liefhebben van alles wat er in je opkomt, is de weg naar grotere heelheid.

afdalend naar het rijk van onderlinge afhankelijkheid
waarin geen enkel verschijnsel in het universum
los van het andere kan bestaan
daarom is delen de sleutel tot menswaardig samenleven
evenals energienetwerken
onderling voortdurend uitwisselen
zo Verkondig Ik de Omvorming van relatie in
de Praktijk van Universele VRIENDSCHAP
jeZelf zijn in directe verbondenheid
is de basis van alle samenzijn

Toelichting: JeZelf zijn in verbondenheid is de kern van je bewustwordingsproces. Het wordt gekenmerkt door gelijktijdigheid. Het is dus niet zo, dat je "eerst aan jezelf werkt", om "later" het mededogen in de praktijk te gaan brengen. In aandacht zijn is immers in aandacht zijn. Alles vindt daarbij plaats in het Hier en Nu. Daarbij kan vriendschap een belangrijke rol vervullen. Vriendschap is een kwaliteit van het Hart. Het is gebaseerd op genegenheid, spontaniteit, acceptatie en wederkerigheid, edelmoedigheid en vreugde. Vriendschap haalt het beste uit je. Je kunt er helemaal jezelf in zijn, terwijl je je tegelijkertijd sterk verbonden weet. Voelen speelt daarbij een doorslaggevende rol. Door te voelen herstel je het contakt met je omgeving. De horizontale dimensie komt dan in het verlengde van de vertikale - de bewuste aandacht - te liggen. Geintegreerd is het één kwaliteit: het voelend gewaarzijn. Het kan een nieuwe dimensie aan vriendschap geven. In de praktijk komt het neer op "kijk (zie, observeer) en voel". Een eerste stap daarbij is het lichaams- en contaktgewaarzijn. In een open ontvangende aandacht laat je de gewaarwordingen in je toe en daarmee het contakt met je naaste omgeving. Voel je je achterwerk in contakt met de stoel, dan komt de stoel "in het verlengde van je lichaam te liggen", zij wordt er "één mee". Via het lichaam ontstaat er een kwaliteit van verbondenheid, die alle andere wijzen van contakt overstijgt. Ga je zo door, dan komt alles in het verlengde van jezelf te liggen. Alles - inclusief je lichaam - blijkt deel van één grote ruimte te zijn. Het de basis van alle werkelijke vriendschap en mededogen.

gezien de onwetendheid van vele millennia
die vreselijke kringloop van vernietiging en angst
en de rol van onze verdrongen emoties
Verbind Ik Mij Persoonlijk met
de grotere en kleinere problemen van de mensheid
daarbij het Verlangen naar Zelfverwerkelijking in
zoveel mogelijk mannen en vrouwen ontstekend
zodat zij zich bewust worden van zichZelf en hun omgeving
en alles doen om alle schepsels te bevrijden
alsmede de heelwording van de wereld

Toelichting: De steeds verdere desintegratie en chaos waarin wij ons bevinden, geeft de innerlijke crisis van de mensheid weer. Zij wordt weerspiegeld in o.a. het milieu. Het "milieu" geeft aan waar wij zijn vastgelopen. Als gevolg van bijna 20 eeuwen van (consequente) onderdrukking van Zelfrealisatie en onze verbondenheid met de aarde ("jezelf verheffen is hoogmoed" en "aardse liefde is ontrouw aan God") zijn wij westerse mensen extreem op ons intellect en de buitenwereld gericht. "Hebben" dient daarbij als compensatie voor het gemis aan innerlijk leven. Hebben is het onvermogen tot Zijn. Deze algehele ontreddering kan ons een Licht doen opgaan. In het pijnlijke besef van algehele afbraak kunnen wij met een schok tot onszelf komen. Het milieuprobleem, dat zijn wij. Geen enkele andere soort heeft zichzelf en zijn omgeving zoveel schade toegebracht. Het is dus de hoogste tijd, dat wij onszelf confronteren met wie wij werkelijk zijn. Een eerlijk en grondig zelfonderzoek heeft de hoogste prioriteit, willen wij mensen uit deze crisis iets leren. In het belang van onszelf en de hele aarde. Openen wij ons voor onze innerlijke realiteit: afgesneden van onze Bron en de werkelijkheid om ons heen; de werkelijkheid die daarom niet meer tot ons doordringt en het onvermogen tot voelen en mededogen, dan kan er vanuit dit nieuwe inzicht mogelijk een ommekeer plaatsvinden.

moge allen die op de Weg zijn
zij die de tweevoudige Oorsprong in praktijk brengen
zichzelf voortdurend teruggevend aan de Oergrond
vanuit het stevig geworteld zijn in de aarde
leven vanuit hun midden het Hart
moge zij in OVERGAVE het leven vieren
in vol-ledig vertrouwen in het Uiteindelijke
het ononderbroken deel zijn van het Geheel
gedragen door het Licht dat ons oneindig liefdevol doordringt
moge zij dienstbaar zijn aan allen

Toelichting: De tweevoudige Oorsprong is de levende stroom van ware spiritualiteit en religie, de vruchtbare Grond van je bestaan. De individuele beleving van liefdevolle overgave aan de Oergrond staat daarbij centraal. Het is de uiterste consequentie van je nieuwe inzicht: als je werkelijk deel van het Geheel bent, dan kun je verder alleen nog maar vanuit die Realiteit werkelijk leven. Een andere wijze is er niet. Je ervaringen met je afgescheiden ik hebben je dat bovendien op (meer dan) pijnlijke wijze laten voelen. Je tweevoudig geworteld zijn: in eerste instantie het teruggeven van je geest aan de Oergrond en met je lichaam geworteld in de aarde, is je balans - de oerbalans - waar al het andere uit voortkomt: leven vanuit je Hart, zelfinzicht, de zielsverbondenheid met je omgeving, de zingeving van en onze opdracht in dit leven. Stond in het begin van deze Weg de zelfwerkzaamheid nog centraal, langzamerhand ga je ervaren dat "er aan je getrokken wordt". Je verlangt immers evenzeer naar de Eenheid als de Eenheid naar jou. Langzamerhand groeit dan je vertrouwen in de "Andere Kracht" met haar "Belofte" je in Zich op te nemen.

terwijl wij onszelf gadeslaan zonder enig oordeel
genietend van de schoonheid van de vijf zintuigen
in het samenbrengen van helderheid, liefde en kracht
ontstaat inzicht in alle dingen
aldus ontwikkelen wij verbondenheid met de natuur
en de mensen om ons heen
terwijl wij ons overgeven aan De Grote Diepte
als de Hoogste Waarheid
zo zullen wij zeker Volledig Ontwaken
en aldus Grote ACTIE in gang zetten

Toelichting: Het proces van integratie houdt niet op bij onszelf. In voortdurende interactie met onze omgeving kunnen (zullen) wij onze innerlijke verworvenheden stap voor stap uitbreiden. In China is dit proces al ruim 2000 jaar bekend. De Confucianistische klassieke tekst "The Great Learning" (400 BC!) beschrijft deze weg. Deze luidt als volgt: "De ouden die hun schitterende deugd in de wereld wilden laten doorschijnen, brachten eerst hun staatszaken op orde. Om het landsbestuur op orde te brengen, regelden zij eerst hun persoonlijke relaties. Daar zij hun persoonlijke relaties op orde wensten te brengen, werkten zij eerst aan hun eigen zelf". Persoonlijke en sociale integratie vallen hier in elkaars verlengde. Daarbij gaat het erom je inzicht, mededogen en innerlijke kracht bij al deze stappen te behouden cq te laten toenemen. De logica is simpel en overduidelijk, maar met de praktische toepassing ervan hebben wij (nog) geen ervaring. Maatschappelijke vernieuwing als consequent heelwordings- en integratieproces is nieuw. Onze ontreddering is nu echter op alle nivo's zichtbaar geworden. Daarom de noodzaak onze betrokkenheid en inzet vanuit ons Hart naar ons gezin, de buurt, de werkplek, de gemeente en bijvoorbeeld naar de regio te laten uitgaan. Er kan daarbij geen fase worden overgeslagen. De inzet is een rechtvaardige samenleving voor en van alle levende wezens.

Terug

 © 1995 Copyright Han Marie Stiekema. Alle rechten voorbehouden.
Last revising: 03/09/05