The Original Tradition
Mother Worship
Begin van een Nieuw Tijdperk

MotherCircles
MutterKreise
MoederKringen
Universal Mother Council

 

MoederKringen
Praktijk van Universal Mother Councils
(Vroeger: Huisbijeenkomsten)

Werkend met mensen sinds zoveel jaren zijn wij tot de conclusie gekomen, dat het "op jezelf teruggeworpen-zijn" cq zelf-verslaving cq verslaving aan het huidige materialistische systeem het sleutelprobleem is. Het is de wortel van begeerte, egoisme, jalouzie, haat, stress, burn-out, ophoping en uitbuiting. Om onszelf te genezen, moeten we teruggaan naar de Bron om daar vernieuwd te worden. Is het Nieuwe Zelf eenmaal geboren, dan dienen we opnieuw deel van het Geheel - Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap - worden.

De "Moederlijke Dimensie van God" is de bodemloze Afgrond van het universum. Het is het "Baarmoederaspect" van het Goddelijke. Alles wordt eruit geboren, terwijl het er voortdurend in terugkeert. In vroegere tijden werd dit het "Vat van Regeneratie" genoemd. Onze ophopingen hebben de Wet van het Universum - dood, duurzaamheid en wedergeboorte  - uit balans gebracht. Vandaar het verval en de degeneratie van vandaag. Wat echter afgebroken wordt is het ego met zijn verworvenhden. Wijsheid is meewerken met de kosmische krachten....

Het oude laten afsterven is het antwoord op het huidige existentiele probleem. Dit is echter niet altijd gemakkelijk. Vandaar onze Huisbijeenkomsten waarin we elkaar kunnen ondersteunen. Het doel is een vreugdevol leven! Ons initiatief omvat het samenbrengen van mensen in regelmatige (wekelijkse, met een minimum van twee keer in de maand) zelfhulpbijeenkomsten. De groepen bestaan uit maximaal 16 mensen. Zij zijn open voor iedereen, hetgeen betekent, dat er elke keer weer andere mensen kunnen deelnemen*.

* Als de groep te groot wordt, dan verlaat een persoon de groep, die dan vervolgens een nieuwe groep sticht. Ons basisprincipe is anonymiteit en autonomie (voor iedere groep) met een programma, dat bestaat uit Zeven Stappen

Home Meetings
(The be held at least once a month)

1. Je werkelijkheid eerlijk onder ogen zien. (Pijnlijke) erkenning van afgesneden zijn van het Wezenlijke

Creeer een atmosfeer van vertrouwen. Naast anonymiteit kunnen een aantal andere "methoden" zeer van pas komen, zoals op de grond zitten, zich met elkaar vermengen, ogen sluiten en elkaar aanraken. Na een partner gevonden te hebben, ga je over tot de erkenning  c.q. vice versa delen van pijnlijk zelfbesef. De partners helpen elkaar door een invoelende ("empathische") houding ("co-counseling").

2. Het vaste voornemen om opnieuw geboren te worden

Een aantal mensen komt na elkaar naar voren en nemen plaats voor de groep. Zij delen met de anderen een belangrijke episode van hun leven, waarin zij het verlangen naar heelheid/eenheid c.q. wedergeboorte bijzonder uitgesproken was. In een aantal (vele!) gevallen blijkt het nodig te zijn om zijn/haar hulpeloosheid ten opzichte van zijn/haar zelfverslaving te uitten, met de overgave aan het Uiteindelijke als de enige uitweg (zie ook onder 6).

3. Zien dat je noch je gedachten noch je problemen bent

De leider van de groep - bij voorkeur elke week een ander persoon - vertelt de groep hoe de "mind" in elkaar zit. De nadruk ligt op het mechanisme van zelf-verslaving als de oorzaak van alle lijden en de gevolgen in het dagelijks leven, met de geboorte van de innerlijke waarneming - het bewuste gewaarzijn - als je nieuwe identiteit. Informatie hierover verkrijg je uit de websites (Zie: De Universele Weg).

4. Ontwaken (meditatie)

Dit onderdeel bestaat uit vijftien minuten van ontspannen zitten (in een stoel of op de grond) bij voorkeur met rechte rug en in stilte, waarin je de binnenkant van je oogleden gadeslaat. Al heel gauw zul je constateren, dat "jij hier bent, terwijl je oogleden daar zijn". Dit serieus nemen is de essentie van ontwaken...Door deze oefening regelmatig te doen (tenminste elke dag een keer), wordt het innerlijke waarnemen (je midden) meer stabiel, helder, leeg etc., terwijl je gedachten, emoties en verlangens (je periferie) a.h.w. voor je zijn komen te liggen. Er blijkt een innerlijke distantie tussen die twee te zijn. Het wonder is dit: je bent vrij! (Zie: De Universele Weg)

5. Acceptatie van je afgewezen delen door emotionele zelf-integratie (ESI)

De tekst van de emotionele zelf-integratie (acht stappen) vind je in de website (Zie: Teaching). Het kan bv uitgeprint worden en verdeeld onder de deelnemers(sters) van de groep (die elke keer weer een andere samenstelling kan hebben). Deze tekst is een handleiding voor het dagelijks leven. In de wekelijkse ontmoeting delen de leden hun ervaringen, successen en moeilijkheden met elkaar. Het doel is herstel van persoonlijke heelheid en integriteit. Als verlengstuk van "persoonlijke integratie" ligt het je opnieuw invoegen in "Hemel, aarde en de gemeenschap". Voor aanvullende methoden, zie: "Hemel en aarde oefeningen". of/en "Reiniging/Loutering"*

* * Zie o.a. guasha, de Chinese jadesteentherapie: http://home.wanadoo.nl/guasha

6. Toevlucht nemen tot de "Moederlijke Dimensie van God"

Dit is opnieuw een moment van stilte (bv tien minuten) waarin de deelnemers(sters) zich bezinnen op hun persoonlijke relatie met de Moeder*, zich bewust worden van Haar reddende activiteit in de wereld cq Haar Wet van het Universum. Innerlijke fluistering (mantra) kan naar boven komen. Een voorbeeld is "prijs de Moeder". Bij de inademing fluister je ßprijs" terwijl in het laagste pun van uitademing  - met grote helderheid - "de Moeder" herhaalt, terwijl je je van Haar kwaliteit van Leegte bewust wordt. Anderen geven de voorkeur aan "sterven" (van je zelfzucht) in de uitademing en "opnieuw geboren worden" (van het Ware Zelf) in de inademing. Of je herhaalt simpelweg OM ("Baarmoeder"). (zie De Universele Weg)

* De Huisbijeenkomsten zijn interreligieus en multicultureel. Er is alle ruimte voor persoonlijke beleving overeenkomstig je eigen Traditie. Bij "Moeder" zal een Christen Sophia of de Madonna verstaan, een Moslim het Erbarmeraspect van Allah, de Jood Hokhmah, de Boeddhist Kuan Yin, de Hindoe MatriDevi etc. 

7. Viering

Dit is het sluitstuk van de sessie, waarvan de invulling geheel en al door de deelnemers(sters) wordt bepaald. Het kan varieren van chanten ("OM"), muziek en dans tot het delen van drank en voedsel (waarvan een deel aan het Uiteindelijke geofferd kan worden) tot het behandelen van eenvoudige klachten bij elkaar tot het uitwisselen van ervaring mbt het kostenloze Persoonlijke Gezondheidsplan* tot het organiseren van een maandelijkse "Volle Maansviering".**

* Een zeswekelijks programma ter optimalisering van je gezondheid gratis in het internet gepubliceerd. Zie: www.vitalworld.org Stap 1
** Meer daarover in ons virtuele "Mother Church" Project.

Zoals gezegd zijn de Huisbijeenkomsten gebaseerd op anonymiteit. Inspiratie hierbij waren o.a. de respectabele AA (Alcohol Anonymus) groepen. Alle groepen zijn bovendien autonoom zonder een "bestuur" boven hen. Het enige waartoe iedereen zich toe verplicht zijn de Zeven Stappen. Plaatselijke groepen kunnen evenwel om assistentie vragen. Dit kan bestaan uit e-mailcontact over bepaalde problemen of persoonlijke hulp. De groepen hebben doorgaans niet meer dan twaalf deelnemers(sters). Indien meer mensen zich aanmelden (reserveren per telefoon vanwege de beperkte ruimte is altijd een goed idee) splitst de groep zich. Na een half jaar wekelijks de bijeenkomsten bijgewoond te hebben, kun je een nieuwe groep opzetten. Deelname aan een Huisbijeenkomst verplicht je tot niets (Niets...). Er wordt op geen enkele manier van je verlangd, dat je je op welke wijze dan ook verder engageert. Wel wordt het op prijs gesteld, wanneer een plaatselijke groep ons laat weten omtrent zijn bestaan. PotentiŽle deelnemers(sters) die ons vragen waar zij zich kunnen vervoegen, kunnen dan naar jullie verwezen worden.

Aanbevolen:
Gerald G.May "Addiction & Grace", 1991 HarperCollins
  
Christina Grof "Dorst naar Heelheid" (Gehechtheid, Verslaving en het Spirituele Pad), 1996 Ankh Hermes

Back to Index

Back

home
(Terug naar het begin van Han Marie Stiekema's website)

2000 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 01/27/11